Javni poziv za podnošenje prijava za nabavku i dodelu ekonomskih grantova · Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: 11°C

Javni poziv za podnošenje prijava za nabavku i dodelu ekonomskih grantova

Pomoć je jednokratna i bespovratna i odobrava se u opremi ili materijalu za poboljšanje uslova života socijalno ugroženih lica, kroz dohodovne aktivnosti u iznosu od 1.150,00 do 1.400,00 evra sa PDV-om (u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije po datumu izdate profakture dobavljača) po porodičnom domaćinstvu Korisnika. Rok za podnošenje prijave sa potrebnim izjavama je 22.07.2020.

opstina

Predmet Javnog poziva je dodela pomoći u vidu dodele ekonomskih grantova i to kroz nabavku i dodelu poljoprivredne opreme (plastenika) i materijala za razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti socijalno ugroženim licima, koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Čoka, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a neophodna im je pomoć u cilju poboljšanja uslova života i koja ispunjavaju propisane uslove i merila za izbor korisnika (u daljem tekstu: Korisnik).Ovim javnim pozivom predviđena je dodela 20 (dvadeset) ekonomskih grantova socijalno ugroženim licima.

III Uslovi za izbor korisnika
Pomoć pri nabavci i dodeli ekonomskih grantova može biti dodeljena socijalno ugroženom licu i članovima njegovog porodičnog domaćinstva pod sledećim uslovima:
1.    Da su bez redovnih mesečnih prihoda ili porodica ostvaruje prihode manje od iznosa dovoljnog za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, po osnovu minimalnog iznosa Potrošačke korpe za predhodni kvartal;
2.    Da u porodici ima makar jedan radno sposoban član domaćinstva;
3.    Za poljoprivednu delatnost − da je vlasnik ili zakupac zemljišta za pokretanje ili obavljanje poljoprivredne delatnosti;
4.    Da za navedeno zemljište ima obezbeđen pristup vodosnabdevanju;
5.    Da ima elementarnog iskustva u plasteničkoj ili proizvodnji kultura na otvorenom;

IV Kriterijumi za izbor korisnika
Red prvenstva za izbor Korisnika utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Korisnik kao Podnosilac prijave ostvari i na osnovu terenske posete od strane Komisije a prema sledećim merilima:

1.    Materijalna ugroženost (20 bodova):
a.    Bez prihoda: 15 bodova,
b.    Prihodi ispod minimalnog iznosa potrošačke korpe, u odnosu na broj članova domaćinstva: 10 bodova,
c.    Prohodi iznad minimalnog iznosa potrošačke korpe, u odnosu na broj članova: 0 bodova,
d.    U porodici postoji više članova koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje: 5 bodova;                                                                                                       
2.    Socijalna ugroženost (45 bodova):
a.    Ako u porodici ima nekoga ko je korisnik dodatka za tuđu negu i pomoć, ima dece sa posebnim potrebama ili porodica koja se neposredno stara o nesposobnom članu domaćinstva: 10 bodova;
b.    Usvojiteljske i hraniteljske porodice ili porodice sa trudnicom: 5 bodova;
c.    Deca predškolskog i školskog uzrasta: 1 dete: 5 bodova, 2 dece: 10 bodova, 3 i više dece: 15 bodova;
d.    Deca do završetka redovnog školovanja: 5 bodova;                                                      
e.    Jednoroditeljske porodice: 5 bodova;                                                                                           
f.    Porodice gde je žena nosilac domaćinstva: 5 bodova;Porodice sa bar jednim članom koji prethodno iskustvo u obavljanju poljoprivrednih aktivnosti, odnosno porodice koje poseduju bilo kakve zasade u plasteniku ili na otvorenom: do 20 bodova,
3.    Da nisu korisnici pomoći u projektima iz oblasti poljoprivrede više od tri puta:   prvi put, 10 bodova, drugi put, 5 bodova, treći put, 0 bodova.
4.    Porodice koje imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo: 5 bodova;  
a.        Terenskom posetom biće potvrđena socijalno-materijalna ugroženost podnosioca, sposobnost za obavljanje poljoprivredne delatnosti i postojanje uslova za bavljenje plasteničkom proizvodnjom. Po osnovu terenske posete biće dodeljeno do 25 bodova.
5.    
6.    Ako dva ili više podnosilaca prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati Podnosilac prijave koji ima veći broj izdržavanih članova domaćinstva, odnosno veći broj dece ispod 18 godina respektivno.
7.    
8.    
9.    VI Prijava na Javni poziv
10.    Podnosilac prijave za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeća dokumenta:
11.    1. Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave sa pripadajućim izjavama;
12.    2. Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 18 i više godina (očitane, ukoliko je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom), ili fotokopiju drugog dokumenta kojim se utvrđuje identitet za članove domaćinstva mlađe od 18 godina;
13.    3. Dokaz o dostupnosti zemljišne parcele pogodne za postavljanje plastenika. Kao dokaz se mogu koristiti: vlasnički list, izvod iz katastra, ugovor o zakupu zemljišta i slično.
14.    4. Dokaz o prihodima:
a.    - Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovanokod Nacionalne službe za zapošljavanje Potvrda iz RFPIOZ da nemaju uplata po osnovu delatnosti;
15.    - Za zaposlene potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv,
16.    - Za penzionere, ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja ovog Javnog poziva,
a.    5. Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 - 26 godina - dokaz o školovanju (potvrda nadležne obrazovne insistucije o školovanju), ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju - dokaze o prihodima;
17.    6. Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju - Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
18.    7. Rešenje o ostvarivanju prava na dodatak za tuđu negu i pomoć;
19.    8. Dokaz o vlasništvu ili zakupu zemljišta (na minimum 2 godine) na kom je moguća instalacija plastenika;
20.    9.Izjava da pored nepokretnosti koju koristi za život, ne poseduje druge nepokretnosti;
21.    10.Dokaz o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu;

Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Dokazi se podnose u fotokopiji, s tim da Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave na Javni poziv tražiti originalna dokumentana uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.


VII POSTUPAK ZA DODELU POMOĆI


Obrazac prijave na javni poziv i obrasci izjava preuzimaju se u kancelariji  Opštinske uprave Čoka br. 22A, adresa: Potiska 20, 23320 Čoka odgovorno lice, Danijela Knežević, tel. 0695534077.

Prijavu podnetu nakon isteka roka za podnošenje prijava iz Javnog poziva, Komisijane razmatra, već istu rešenjem odbacuje, kao neblagovremenu.

Ako prijava sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po istoj ili ako je nerazumljiva ili nepotpuna, Podnosilac se pisanim putem poziva da uočene nedostatke otkloni u roku od 8 (osam) dana, uz upozorenje na posledice propuštanja.

Prijavu u pogledu koje Podnosilac ne otkloni nedostatke i to u roku određenom ustavu 2. ovog dela, Komisija ne razmatra, već istu rešenjem odbacuje, kao neurednu.

Prijavu u pogledu koje Podnosilac otkloni uočene nedostatke, u roku iz stava 2. ovog dela, Komisija smatra kao da je od početka bila uredna.
Sastavni deo ovog Javnog poziva je lista delatnosti koje neće biti finansirane.
Prijavu koja ne sadrži formalni nedostatak ili u pogledu koje je postupljeno u skladu sa delom VII. ovog Javnog poziva, Komisija razmatra i utvrđuje ispunjenost uslova iz dela III ovog Javnog poziva.

Prijavu u pogledu koje nisu ispunjeni uslovi iz dela III ovog Javnog poziva, Komisija ne boduje, već istu rešenjem odbija, kao neosnovanu.

Protiv rešenja Komisije iz stava 2. ovog dela, zainteresovano lice može uložiti žalbu u roku od 15 dana dana od dana dostavljanja navedenog rešenja.
Dokumentacija se dostavlja preko uslužnog centra-kancelarije br. 1 Opštinske uprave Čoka na adresi Potiska 20, 23320 Čoka, radnim danima od 7 do 15 sati ili putem preporučene pošte na adresu:
 Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje životnih uslova kroz nabavku i dodelu ekonomskih grantova na teritoriji opštine Bela Palanka, Kruševac, Lučani i Čoka
Potiska 20
23320 Čoka

Sa napomenom: ,,Za javni poziv – nabavka i dodela ekonomskih grantova za socijalno ugrožena lica u okviru projekta “Više socijalnog kroz više ekonomskog- Socijalno-ekonomska pomoć izuzetno ugroženim porodicama i lokalnim pružaocima socijalnih usluga u 4 projektne opštine u Srbiji”– NE OTVARATI”.
Rok za podnošenje prijave sa potrebnim izjavama je 22.07.2020.
Obrazac prijave i obrasci izjava, mogu se preuzeti u kancelariji br. 22A Opštinske uprave opštine Čoka od 08.07.2020. radnim danima u vremenu od 10 do 15 sati.
 

Podelite vest sa prijateljima